Bình Chọn Top 10 Gái Sang VN


Thí Sinh thứ 1 : Ngọc Trinh

Zoom in (real dimensions: 550 x 825)Hình ảnh
Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 450 x 698)Hình ảnh
Hình ảnh

Thí Sinh Thứ 2 : Thủy Tiên ;a27 ;a27

Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 800 x 533)Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Thí sinh thứ 3 Tăng Thanh Hà ;a35 ;a35 ;a35

Hình ảnh
Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 400 x 644)Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Thí Sinh thứ 4: Vân Navy ;a55

Zoom in (real dimensions: 442 x 661)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 442 x 661)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 442 x 666)Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh


Zoom in (real dimensions: 442 x 661)Hình ảnh

Thí Sinh Thứ 5 : Elly TRần ;a10 ;a10 ;a10

Zoom in (real dimensions: 500 x 583)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 674)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 564 x 799)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 564 x 799)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 532 x 800)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 532 x 800)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 532 x 800)Hình ảnh

Thí sinh thứ 6 : Hiền YuKi ;a56 ;a56
Hình ảnh

Zoom in (real dimensions: 378 x 672)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 540 x 720)Hình ảnh
Hình ảnh


Thí Sinh thứ 7 : Diễm My ;a6 ;a6
Hình ảnh
Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 550 x 825)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 550 x 825)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 550 x 825)Hình ảnh
[img]a415-6f4b6680ecd9/2011/12/08/20111208091920cd4d____DIEMMY9X_18_resize.JPG[/img]
Zoom in (real dimensions: 550 x 825)Hình ảnh
Hình ảnh

Thí Sinh thứ 8 : Thùy Chelly ;a41

Zoom in (real dimensions: 540 x 720)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 540 x 720)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 720 x 540)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 480 x 720)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 480 x 720)Hình ảnh

Thí Sinh thứ 9 : Trang Aple ;a25 ;a25

Zoom in (real dimensions: 540 x 720)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 720 x 540)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 540 x 720)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 540 x 720)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 540 x 720)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 540 x 720)Hình ảnh

Thí Sinh Chốt Hạ ;a45 ;a45 Mang tên Angel Phương TRinh ;a2 ;a2

Zoom in (real dimensions: 600 x 900)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 750)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 753)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 750)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 752)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 751)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 751)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 751)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 751)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 751)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 600 x 900)Hình ảnh
Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 764)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 820)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 853)Hình ảnh
Zoom in (real dimensions: 500 x 785)

Recent Posts