em xấu tí nhưng vếu em to
Bonus thêm mấy tấm của em nó ...


Vespa piago đó... chẳng biết phải của em nó không, hay là hàng mượn...Ăn nhậu... đúng tủ .
Du ngoạn...Buồn ăn…. Khó đỡ thiệt.

Recent Posts